แนะแนวการศึกษา
(Educational Guidance)

หมายถึง กระบวนการให้ความช่วยเหลือนักเรียนในเรื่องที่เกี่ยวกับการศึกษาโดยเฉพาะ (พนม ลิ้มอารีย์, 2548)

แนะแนวอาชีพ
(Vocational Guidance)

หมายถึง กระบวนการให้ความช่วยเหลือนักเรียนเกี่ยวกับการวางแผนและการตัดสินใจเลือกอาชีพ เพื่อช่วยให้นักเรียนได้ค้นพบอาชีพที่เหมาะสมกับความสามารถ ความถนัด ความสนใจ และสภาพร่างกายของตน (พนม ลิ้มอารีย์, 2548)

แนะแนวส่วนตัวและสังคม
(Personal and Social Guidance)

หมายถึง กระบวนการให้ความช่วยเหลือนักเรียนในเรื่องที่นอกเหนือจากด้านการศึกษาและอาชีพ เป็นการช่วยให้นักเรียนได้เกิดความเข้าใจตนเองและสภาพแวดล้อม ทำให้สามารถมีชีวิตและปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข (พนม ลิ้มอารีย์, 2548)

แบบวัดความถนัดทางอาชีพฯ

แบบวัดความถนัดทางอาชีพฯ สามารถพยากรณ์ว่า นักเรียนเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แล้วสามารถเรียนอาชีพอะไรเหมาะสมที่สุด หรือไปประกอบอาชีพอะไรเหมาะสมที่สุด

แหล่งรวบรวมข้อมูล องค์ความรู้ และแนวทางในการดำเนินงานแนะแนวที่มีประโยชน์ต่อครูแนะแนว ครูที่ปรึกษา บุคลากรทางการแนะแนว ผู้บริหาร ผู้ปกครอง และผู้สนใจทั่วไป

บทความที่น่าสนใจ ที่เราคัดสรรแต่บทความที่มีประโยชน์ ที่สามารถเป็นแนวทางให้นักเรียน, นักศึกษา และผู้สนใจ นําไปใช้เพื่อเป็นข้อมูลเพื่อศึกษาต่อ

โปรแกรมแบบสำรวจเพื่อการแนะแนว

โปรแกรมแบบสำรวจเพื่อการแนะแนว ประกอบด้วย แบบตรวจสอบปัญหาในการเรียนและชีวิต สำหรับนักเรียน ป.๔-๖ และ ม.๑-๓ และแบบวัดแววอาชีพ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

Poll

ความพึงพอใจที่มีต่อเว็บไซต์ศูนย์แนะแนว สพฐ.

View Results

Loading ... Loading ...

Contact

ชื่อของคุณ (ต้องการ)

อีเมล์ของคุณ (ต้องการ)

หัวข้อ

ข้อความของคุณ