โปรแกรมแบบสำรวจเพื่อการแนะแนว (พ.ศ.2548)

โปรแกรมแบบสำรวจเพื่อการแนะแนว (พ.ศ.2548)

เป็นโปรแกรมที่รวมแบบตรวจสอบปัญหาในการเรียนและชีวิต และ แบบวัดแววอาชีพ สำหรับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) เพื่อจัดทำเป็นโปรแกรมแบบสำรวจเพื่อการแนะแนว
ที่สะดวกรวดเร็วในการใช้ การตรวจให้คะแนน และการแปลผล และเพื่อให้นักเรียนใช้โปรแกรมฯ
ช่วยในการรู้จักตนเอง และรู้ผลการทดสอบทันทีหลังการทดสอบ โปรแกรมแบบสำรวจ
เพื่อการแนะแนว ประกอบด้วย

1.  แบบตรวจสอบปัญหาในการเรียนและชีวิต สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา (ป.4-6)
และสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) เพื่อให้ครูอาจารย์เข้าใจ
สภาพปัญหาของผู้เรียนด้านสุขภาพและ ร่างกาย สุขภาพจิต สังคม การเรียน
บ้านและครอบครัว

2. แบบวัดแววอาชีพ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3)
เพื่อให้นักเรียนมีแนวทางในการวางแผนการศึกษาต่อให้เหมาะสมกับความต้องการ
ความสนใจ ความสามารถ และบุคลิกภาพ รวมทั้งมีแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต
ได้สอดคล้องกับตนเอง แบบวัดแววอาชีพฯ แบ่งเป็น 3 ตอน  ดังนี้

ตอนที่ 1 แบบสอบถามความสนใจในกลุ่มงาน  เป็นแบบสอบถามความสนใจของนักเรียนที่มีต่อกลุ่มงาน 9 กลุ่มงาน
ได้แก่ กลุ่มพาณิชยกรรม กลุ่มคหกรรม กลุ่มวิชาการ กลุ่มกีฬา กลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มศิลปกรรม
กลุ่มดนตรี-นาฎศิลป์ กลุ่มเกษตรกรรม และกลุ่มทหาร

ตอนที่ 2 แบบวัดแววอาชีพ ประเภทงาน  ตอนที่ 3 แบบวัดแววอาชีพ คุณลักษณะของบุคคลในกลุ่มงาน
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ กลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว สำนักวิชาการฯ  โทร. 0 2288 5753