การพัฒนานักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor)

พ.ศ.2550 สวก. เริ่มดำเนินโครงการพัฒนานักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา หรือนักเรียน YC (YC :  Youth Counselor) เพื่อให้นักเรียน : เพื่อนที่ปรึกษามีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือเพื่อนักเรียน เพราะนักเรียนด้วยกันย่อมมีความใกล้ชิด เข้าถึง เข้าใจ และเห็นความเป็นไปของเพื่อนนักเรียนได้ดีกว่าบุคคลอื่นในโรงเรียน กิจกรรมของนักเรียน : เพื่อนที่ปรึกษาสามารถให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบปัญหา โดยใช้กระบวนการแนะแนวและให้คำปรึกษาได้เป็นอย่างดี ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งและสร้างแรงจูงใจให้นักเรียน : เพื่อนที่ปรึกษาได้ร่วมเป็นพลังสำคัญในการทำหน้าที่ดูแลช่วยเหลือเพื่อนนักเรียนได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ดาวน์โหลด   หลักสูตรการฝึกอบรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (พ.ศ.2553)