survey-keyvisual-top

 

โปรแกรมแบบสำรวจเพื่อการแนะแนว ประกอบด้วย แบบตรวจสอบปัญหาในการเรียนและชีวิต สำหรับนักเรียน ป.๔-๖ และ ม.๑-๓ และแบบวัดแววอาชีพ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อให้ครูอาจารย์รู้จัก เข้าใจสภาพปัญหาในการเรียนและชีวิตของนักเรียน และเพื่อให้นักเรียนมีแนวทางในการวางแผนการศึกษาต่อให้เหมาะสมกับความต้อง การ ความสนใจ ความสามารถ บุคลิกภาพ และมีแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต

สนใจดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่นี่

button-survey-download