About-us-keyvisual

ศูนย์แนะแนว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา พิจารณาเห็นว่า งานแนะแนวในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษามีความชัดเจน เป็นระบบ และมีความเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะสถานศึกษาขนาดใหญ่ซึ่งมีครูแนะแนวที่มีวุฒิทางการแนะแนวโดยตรง และมีจำนวนครูแนะแนวมากกว่า 1 คน ต่อ 1 สถานศึกษา หากได้รับการต่อยอดและส่งเสริมพัฒนาอย่างเต็มที่จะสามารถขับเคลื่อนงานแนะแนวให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียนได้เป็นอย่างดี ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2556 สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา จึงคัดเลือกสถานศึกษาขนาดใหญ่ที่มีความพร้อมที่จะเป็นแกนนำขับเคลื่อนงานแนะแนว จัดตั้งเป็นศูนย์แนะแนวต้นแบบประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ในระยะแรกได้จัดตั้งศูนย์แนะแนว จำนวน 10 แห่ง และจัดตั้งครบทุกเขตพื้นที่การศึกษาในปี พ.ศ. 2557

รายชื่อศูนย์แนะแนวประจำ สพม.

สพม. เขต 1โรงเรียนสตรีอัปสรสวรรค์
สพม. เขต 2โรงเรียนสตรีวิทยา 2 กรุงเทพฯhttp://www.bkk-guidance.com/objective.php
สพม. เขต 3โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
สพม. เขต 4โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จังหวัดสระบุรี
สพม. เขต 5โรงเรียนสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
สพม. เขต 6โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
สพม. เขต 7โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง จังหวัดปราจีนบุรี
สพม. เขต 8โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดราชบุรี
สพม. เขต 9โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี
สพม. เขต 10โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี www.gd10.net
สพม. เขต 11โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร https://sites.google.com/site/theguidancesp/
สพม. เขต 12โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช
สพม. เขต 13โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
สพม. เขต 14โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จังหวัดภูเก็ต
สพม. เขต 15โรงเรียนนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
สพม. เขต 16โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา http://www.hatyaiwit.ac.th/guidance/
สพม. เขต 17โรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี http://siyaguidance.wordpress.com/
สพม. เขต 18โรงเรียนชลราษฎรอำรุง จังหวัดชลบุรี
สพม. เขต 19โรงเรียนศรีสงครามวิทยา จังหวัดเลย
สพม. เขต 20โรงเรียนสตรีราชินูทิศ จังหวัดอุดรธานี http://www.rachinuthit.ac.th/new/index.php/th/
สพม. เขต 21โรงเรียนท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
สพม. เขต 22โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล จังหวัดนครพนมhttps://th-th.facebook.com/CounselingCentre.spm22
สพม. เขต 23โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา จังหวัดสกลนคร
สพม. เขต 24โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา จังหวัดกาฬสินธุ์http://www.bctutor.info/web/
สพม. เขต 25โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
สพม. เขต 26โรงเรียนสารคามพิทยาคม จังหวัดมหาสารคาม
สพม. เขต 27โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย จังหวัดร้อยเอ็ด  http://www.rw.ac.th/guidance/
สพม. เขต 28โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม จังหวัดศรีสะเกษhttp://kruukrai.thaimeboard.com/
สพม. เขต 29โรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 
สพม. เขต 30โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิhttp://www.cb.ac.th/guidance/
สพม. เขต 31โรงเรียนบุญวัฒนา จังหวัดนครราชสีมา
สพม. เขต 32โรงเรียนลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์http://lamplaimat.ac.th/guidance/%E0%B8%A0%E0 %B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%84%E 0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD% E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2/
สพม. เขต 33โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์
สพม. เขต 34โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ พายัพ จังหวัดเชียงใหม่
สพม. เขต 35โรงเรียนลำปางกัลยาณี จังหวัดลำปาง http://www.lksguidance.com/
สพม. เขต 36โรงเรียนพานพิทยาคม จังหวัดเชียงราย
สพม. เขต 37โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน
สพม. เขต 38โรงเรียนผดุงปัญญา จังหวัดตาก
สพม. เขต 39โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก http://guidance.chs.ac.th/wordpress/
สพม. เขต 40โรงเรียนเพชรพิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์
สพม. เขต 41โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม จังหวัดกำแพงเพชร
สพม. เขต 42โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์http://www.sns.ac.th/lawfirm/index.html

รายชื่อศูนย์แนะแนวประจำ สพป.

ที่สพป.ศูนย์แนะแนวหมายเหตุ
1.กระบี่ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 2
2.กรุงเทพมหานคร ร.ร.พิบูลอุปถัมภ์
3.กาญจนบุรี เขต 1 ร.ร.บ้านวังลาน
4.กาญจนบุรี เขต 2 ร.ร.อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
5.กาญจนบุรี เขต 3 ร.ร.สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ
6.กาญจนบุรี เขต 4 ร.ร.บ้านหนองเค็ด
7.กาฬสินธุ์ เขต 1 ร.ร.ชุมชนนาจารย์วิทยา
8.กาฬสินธุ์ เขต 2 ร.ร.บ้านหนองแซง
9.กาฬสินธุ์ เขต 3 ร.ร.คำบงพิทยาคม
10.กำแพงเพชร เขต 1 ร.ร.บ้านใหม่สามัคคี
11.กำแพงเพชร เขต 2 ร.ร.บ้านถนนน้อย
12.ขอนแก่น เขต 1 ร.ร.บ้านนาฝายนาโพธิ์
13.ขอนแก่น เขต 2 ร.ร.บ้านป่างิ้วหนองฮี
14.ขอนแก่น เขต 3 ร.ร.บ้านหนองแวงนางเบ้า
15.ขอนแก่น เขต 4 ร.ร.ชุมชนหนองกุงวิทยา
16.ขอนแก่น เขต 5 ร.ร.หนองไผ่พิทยาคม
17.จันทบุรี เขต 1 ร.ร.อนุบาลจันทบุรี
18.จันทบุรี เขต 2 ร.ร.บ้านจันทเขลม
19.ฉะเชิงเทรา เขต 1 ร.ร.วัดประตูน้ำท่าไข่
20.ฉะเชิงเทรา เขต 2 ร.ร.บ้านโปร่งเกตุ
21.ชลบุรี เขต 1 ร.ร.วัดราษฏร์สโมสร
22.ชลบุรี เขต 2 ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 42
23.ชลบุรี เขต 3 ร.ร.บ้านบ่อวิน
24.ชัยนาท ร.ร.ชุมชนวัดดักคะนน
25.ชัยภูมิ เขต 1 ร.ร.บ้านลาดใหญ่
26.ชัยภูมิ เขต 2 ร.ร.ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
27.ชัยภูมิ เขต 3 ร.ร.บ้านวังตาลาดสมบูรณ์
28.ชุมพร เขต 1 ร.ร.ประชานิคม 2
29.ชุมพร เขต 2 ร.ร.บ้านในเหมือง
30.เชียงราย เขต 1 ร.ร.บ้านหัวดอย
31.เชียงราย เขต 2 ร.ร.บ้านโป่งแดง
32.เชียงราย เขต 3 ร.ร.บ้านเวียงพาน
33.เชียงราย เขต 4 ร.ร.บ้านเวียงหมอก
34.เชียงใหม่ เขต 1 ร.ร.วัดดอนจั่น
35.เชียงใหม่ เขต 2 ร.ร.สันทรายหลวง
36.เชียงใหม่ เขต 3 ร.ร.บ้านเหมืองแร่
37.เชียงใหม่ เขต 4 ร.ร.วัดเวฬุวัน
38.เชียงใหม่ เขต 5 ร.ร.วัดกองลอย
39.เชียงใหม่ เขต 6 ร.ร.บ้านห้วยทราย
40.ตรัง เขต 1 ร.ร.บ้านควนปริง
41.ตรัง เขต 2 ร.ร.บ้านเกาะเคี่ยม
42.ตราด ร.ร.บ้านคลองประทุน
43.ตาก เขต 1 ร.ร.อนุบาลตาก
44.ตาก เขต 2 ร.ร.ชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26
45.นครนายก ร.ร.วัดดอนยอ
46.นครปฐม เขต 1 ร.ร.วัดเกาะวังไทร
47.นครปฐม เขต 2 ร.ร.วัดอนหวาย (นครรัฐประสาท)
48.นครพนม เขต 1 ร.ร.บ้านดอนแดงเจริญทอง
49.นครพนม เขต 2 ร.ร.ชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว
50.นครราชสีมา เขต 1 ร.ร.บ้านบุ (ประชารัฐพัฒนา)
51.นครราชสีมา เขต 2 ร.ร.บ้านละกอ
52.นครราชสีมา เขต 3 บ้านไทยสามัคคี
53.นครราชสีมา เขต 4 ร.ร.นิยมมิตรวิทยาคาร
54.นครราชสีมา เขต 5 ร.ร.ด่านขุนทด
55.นครราชสีมา เขต 6 ร.ร.บ้านดอนกลาง
56.นครราชสีมา เขต 7 ร.ร.วัดโชติการาม
57.นครศรีธรรมราช เขต 1 ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง)
58.นครศรีธรรมราช เขต 2 ร.ร.ชุมชนบ้านนาวา
59.นครศรีธรรมราช เขต 3 ร.ร.ฝ่าพระบาทราษฏร์บำรุง
60.นครศรีธรรมราช เขต 4 ร.ร.วัดขรัวช่วย
61.นครสวรรค์ เขต 1 ร.ร.วัดหนองปลิง
62.นครสวรรค์ เขต 2 ร.ร.บ้านวังชุมพร
63.นครสวรรค์ เขต 3 ร.ร.ธารทหาร (แสงสว่างอุปถัมภ์)
64.นนทบุรี เขต 1 ร.ร.อนุราชประสิทธิ์
65.นนทบุรี เขต 2 ร.ร.วัดปรมัยยิกาวาส
66.นราธิวาส เขต 1 ร.ร.บ้านทอน
67.นราธิวาส เขต 2 ร.ร.นิคมพัฒนา 10
68.นราธิวาส เขต 3 ร.ร.บ้านยานิง
69.น่าน เขต 1 ร.ร.บ้านปรางค์
70.น่าน เขต 2 ร.ร.บ้านน้ำโค้ง
71.บึงกาฬ ร.ร.บ้านโป่งเปือย
72.บุรีรัมย์ เขต 1 ร.ร.บ้านกระสัง (หรุ่นราษฏร์รังสรรค์)
73.บุรีรัมย์ เขต 2 ร.ร.วัดบ้านเมืองโพธิ์
74.บุรีรัมย์ เขต 3 ร.ร.บ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)
75.บุรีรัมย์ เขต 4 ร.ร.วัดบ้านหัวช้าง
76.ปทุมธานี เขต 1 ร.ร.ชุมชนวัดเสด็จ
77.ปทุมธานี เขต 2 ร.ร.ชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม
78.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ร.ร.วัดธงชัยธรรมจักร
79.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ร.ร.บ้านหนองเกตุ
80.ปราจีนบุรี เขต 1 ร.ร.บ้านปรือวายใหญ่
81.ปราจีนบุรี เขต 2 ร.ร.บรรหารวิทยา
82.ปัตตานี เขต 1 ร.ร.เมืองปัตตานี
83.ปัตตานี เขต 2 ร.ร.นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
84.ปัตตานี เขต 3 ร.ร.บ้านโลทู
85.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ร.ร.วัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
86.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ร.ร.วัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
87.พะเยา เขต 1 ร.ร.บ้านร่องจว้า
88.พะเยา เขต 2 ร.ร.บ้านร่องส้าน
89.พังงา ร.ร.เมืองพังงา
90.พัทลุง เขต 1 ร.ร.วัดบ้านนา
91.พัทลุง เขต 2 ร.ร.อนุบาลป่าบอน
92.พิจิตร เขต 1 ร.ร.บ้านวังอ้อ
93.พิจิตร เขต 2 ร.ร.วัดโพทะเล
94.พิษณุโลก เขต 1 ร.ร.วัดจันทร์ตะวันออก
95.พิษณุโลก เขต 2 ร.ร.พิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12
96.พิษณุโลก เขต 3 ร.ร.ขุมชน 8 ราษฏร์อุทิศพิทยา
97.เพชรบุรี เขต 1 ร.ร.บ้านท่าแร้ง (สหราษฎร์)
98.เพชรบุรี เขต 2 ร.ร.วัดวังไคร้
99.เพชรบูรณ์ เขต 1 ร.ร.บ้านยาวี-ห้วยโป่ง
100.เพชรบูรณ์ เขต 2 ร.ร.หน้าศูนย์เครื่องมือกล
101.เพชรบูรณ์ เขต 3 ร.ร.อนุบาลบึงสามพัน
102.แพร่ เขต 1 ร.ร.บ้านแม่หล่าย (ประชานุสรณ์)
103.แพร่ เขต 2 ร.ร.ชุมชนบ้านบวกโป่ง
104.ภูเก็ต ร.ร.วิชิตสงคราม
105.มหาสารคาม เขต 1 ร.ร.อนุบาลมหาสารคาม
106.มหาสารคาม เขต 2 ร.ร.บ้านเม็กคำ
107.มหาสารคาม เขต 3 ร.ร.บ้านหนองชอน
108.มุกดาหาร ร.ร.มุกดาลัย
109.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร.ร.ชุมชนบ้านหมอกจำแป
110.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ร.ร.สังวาลย์วิทยา
111.ยโสธร เขต 1 ร.ร.บ้านสามเพียแสนจำปา
112.ยโสธร เขต 2 ร.ร.บ้านพอกโนนหนองผือคำไผ่ใต้
113.ยะลา เขต 1 ร.ร.บ้านโกตาบารู
114.ยะลา เขต 2 ร.ร.บ้านตาเนาะปูเต๊ะ
115.ยะลา เขต 3 ร.ร.บ้านอัยเยอร์เวง
116.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร.ร.บ้านขอนแก่น (นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)
117.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร.ร.ซีโหล่นวิทยา
118.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร.ร.ชุมชนบ้านสว่าง
119.ระนอง ร.ร.บ้านทุ่งหงาว
120.ระยอง เขต 1 ร.ร.บ้านปากแพรก
121.ระยอง เขต 2 ร.ร.บ้านมะเดื่อ
122.ราชบุรี เขต 1 ร.ร.วัดเขาวัง (แสง ช่วง สุวนิช)
123.ราชบุรี เขต 2 ร.ร.อนุบาลโพธาราม
124.ลพบุรี เขต 1 ร.ร.วัดบางพึ่ง
125.ลพบุรี เขต 2 ร.ร.บ้านบัวชุม
126.ลำปาง เขต 1 ร.ร.บ้านปงสนุก
127.ลำปาง เขต 2 ร.ร.อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์)
128.ลำปาง เขต 3 ร.ร.แจ้คอนวิทยา
129.ลำพูน เขต 1 ร.ร.ตำบลริมปิง
130.ลำพูน เขต 2 ร.ร.บ้านหนองปลาสะวาย
131.เลย เขต 1 ร.ร.บ้านนาดินดำ
132.เลย เขต 2 ร.ร.อนุบาลชุมชนภูกระดึง
133.เลย เขต 3 ร.ร.บุญลักษณ์อุปถัมภ์
134.ศรีสะเกษ เขต 1 ร.ร.บ้านคูบ
135.ศรีสะเกษ เขต 2 ร.ร.บ้านหนองหัวหมู
136.ศรีสะเกษ เขต 3 ร.ร.บ้านตะเคียนช่างเหล็ก
137.ศรีสะเกษ เขต 4 ร.ร.บ้านโดนอาว
138.สกลนคร เขต 1 ร.ร.บ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฎ์
139.สกลนคร เขต 2 ร.ร.บ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126
140.สกลนคร เขต 3 ร.ร.บ้านห้วยหิน
141.สงขลา เขต 1 ร.ร.วิเชียรชม
142.สงขลา เขต 2 ร.ร.วัดหูแร่
143.สงขลา เขต 3 ร.ร.บ้านลำชิง
144. สตูล ร.ร.บ้านคลองขุด
145.สมุทรปราการ เขต 1 ร.ร.วัดสุขกร
146.สมุทรปราการ เขต 2 ร.ร.วัดจรเข้ใหญ่
147.สมุทรสงคราม ร.ร.วัดบางน้อย (แจ่มประชานุกูล)
148.สมุทรสาคร ร.ร.วัดป้อมวิเชียรโชติการาม
149.สระแก้ว เขต 1 ร.ร.บ้านพระเพลิง
150.สระแก้ว เขต 2 ร.ร.บ้านหนองสังข์
151.สระบุรี เขต 1 ร.ร.บ้านปากข้าวสาร (บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์)
152.สระบุรี เขต 2 ร.ร.บ้านซับสนุ่น
153.สิงห์บุรี ร.ร.วัดพรหมสาคร
154.สุโขทัย เขต 1 ร.ร.บ้านใหม่สุขเกษม
155.สุโขทัย เขต 2 ร.ร.อนุบาลสวรรคโลก (คุ้งวารีวิทยา)
156.สุพรรณบุรี เขต 1 ร.ร.วัดวังกุ่ม
157.สุพรรณบุรี เขต 2 ร.ร.วัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ)
158.สุพรรณบุรี เขต 3 ร.ร.วัดหนองผักนาก
159.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ร.ร.บ้านโพหวาย
160.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร.ร.บ้านเขานาใน
161.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ร.ร.วัดบ้านบางธูป
162.สุรินทร์ เขต 1 ร.ร.บ้านใหม่-โคกเพชร
163.สุรินทร์ เขต 2 ร.ร.บ้านนานวน
164.สุรินทร์ เขต 3 ร.ร.บ้านโชคนาสาม
165.หนองคาย เขต 1 ร.ร.บ้านเหมือดแอ่
166.หนองคาย เขต 2 ร.ร.บ้านผือ
167.หนองบัวลำภู เขต 1 ร.ร.โนนคูณวิทยา
168.หนองบัวลำภู เขต 2 ร.ร.บ้านโคกทุ่งน้อย
169.อ่างทอง ร.ร.ชุมชนวัดปราสาท
170.อำนาจเจริญ ร.ร.ชุมชนเปือยหัวดง
171.อุดรธานี เขต 1 ร.ร.บ้านหมากแข้ง
172.อุดรธานี เขต 2 ร.ร.บ้านโนนสมบูรณ์
173.อุดรธานี เขต 3 ร.ร.บ้านนิคมหนองตาล
174.อุดรธานี เขต 4 ร.ร.กลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์
175.อุตรดิตถ์ เขต 1 ร.ร.บ้านวังเบน (ภูธรอุปถัมภ์)
176.อุตรดิตถ์ เขต 2 ร.ร.ชุมชนไกรลาสวิทยาคม
177.อุทัยธานี เขต 1 ร.ร.บ้านหนองโพธิ์
178.อุทัยธานี เขต 2 ร.ร.บ้านน้ำพุ
179.อุบลราชธานี เขต 1 ร.ร.อุบลวิทยาคม
180.อุบลราชธานี เขต 2 ร.ร.บ้านบกหนองทันน้ำ
181.อุบลราชธานี เขต 3 ร.ร.บ้านไร่
182.อุบลราชธานี เขต 4 ร.ร.บ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์)
183.อุบลราชธานี เขต 5 ร.ร.บ้านโนนขาม

กรอบการดำเนินงาน
1.จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีของศูนย์แนะแนวประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

2.ขยายผลการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแนะแนวและบุคลากรทางการแนะแนว : การแนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานทำ
ให้กับสถานศึกษาเครือข่ายและสถานศึกษาที่เป็นศูนย์แนะแนวประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในเขตพื้นที่
โดยร่วมกับกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบงานแนะแนว

3.จัดทำเอกสาร สื่อ หรือคู่มือเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแนะแนวและการแนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานทำ

4.เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการแนะแนวและการแนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานทำ

5.เป็นแหล่งศึกษาดูงานให้กับสถานศึกษาอื่น ๆ

6.สนับสนุนให้มีกลุ่มชมรมและภาคีเครือข่ายทางการแนะแนว

7.ติดตามผลการขยายผลการอบรม

8.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ศูนย์แนะแนวฯ ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น จัดทำเว็บไซต์ วารสาร แผ่นพับ เป็นต้น

9.รายงานผลมายังสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน