การขับเคลื่อนนโยบาย “การแนะแนวการศึกษาและอาชีพเพื่อการมีงานทํา

การขับเคลื่อนนโยบาย “การแนะแนวการศึกษาและอาชีพเพื่อการมีงานทํา

กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายการเพิ่มสัดส่วนของผู้เรียนสายอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ เป็น 51 : 49 ภายในปี 2558 ทุกฝ่ายจึงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ดร.อวยชัย ศรีตระกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ได้นำเสนอความเป็นมาและปัญหาที่เป็นอยู่ และแนวทางการส่งเสริมการศึกษาเพื่อการมีงานทำของสถานศึกษา ในปีการศึกษา 2558 ไว้ดังนี้

Read More
ข้อคิดในการเลือกแนวทางการศึกษาต่อ

ข้อคิดในการเลือกแนวทางการศึกษาต่อ

ข้อคิดในการเลือกแนวทางการศึกษาต่อ โดย นางสาวชุลีกร โชติดี นักวิชาการศึกษา กลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. 1.สำรวจตนเอง ก่อนการตัดสินใจเลือกแนวทางการศึกษาต่อ ผู้เรียนควรตระหนักถึงความสำคัญของการรู้จักตนเอง ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับต่าง ๆ หากรู้จักและทราบข้อมูลของตนเองได้อย่างถ่องแท้ ครบถ้วน ครอบคลุม จะทำให้ผู้เรียนตัดสินใจเลือกแนวทางการศึกษาต่อเพื่อการประกอบอาชีพในอนาคตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสม สอดคล้องกับลักษณะของตนเอง ดังนั้น ผู้เรียนควรสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับตนเองให้ครอบคลุมทุกด้าน เช่น ด้านที่เกี่ยวกับตนเอง เช่น สนใจอะไร ชอบอะไร มีความสามารถอะไร เก่งอะไร มีทักษะด้านใด มีความถนัดอะไร อยากเป็นอะไร อยากทำงานอะไร รวมทั้งสติปัญญา บุคลิกลักษณะ ค่านิยม ความเชื่อ สุขภาพ เป็นต้น ด้านสภาพแวดล้อมรอบตัวผู้เรียน ทั้งครอบครัว…

Read More
การพัฒนานักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor)

การพัฒนานักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor)

พ.ศ.2550 สวก. เริ่มดำเนินโครงการพัฒนานักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา หรือนักเรียน YC (YC :  Youth Counselor) เพื่อให้นักเรียน : เพื่อนที่ปรึกษามีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือเพื่อนักเรียน เพราะนักเรียนด้วยกันย่อมมีความใกล้ชิด เข้าถึง เข้าใจ และเห็นความเป็นไปของเพื่อนนักเรียนได้ดีกว่าบุคคลอื่นในโรงเรียน กิจกรรมของนักเรียน : เพื่อนที่ปรึกษาสามารถให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบปัญหา โดยใช้กระบวนการแนะแนวและให้คำปรึกษาได้เป็นอย่างดี ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งและสร้างแรงจูงใจให้นักเรียน : เพื่อนที่ปรึกษาได้ร่วมเป็นพลังสำคัญในการทำหน้าที่ดูแลช่วยเหลือเพื่อนนักเรียนได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดาวน์โหลด   หลักสูตรการฝึกอบรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (พ.ศ.2553)

Read More
โปรแกรมแบบสำรวจเพื่อการแนะแนว (พ.ศ.2548)

โปรแกรมแบบสำรวจเพื่อการแนะแนว (พ.ศ.2548)

โปรแกรมแบบสำรวจเพื่อการแนะแนว (พ.ศ.2548) เป็นโปรแกรมที่รวมแบบตรวจสอบปัญหาในการเรียนและชีวิต และ แบบวัดแววอาชีพ สำหรับ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) เพื่อจัดทำเป็นโปรแกรมแบบสำรวจเพื่อการแนะแนว ที่สะดวกรวดเร็วในการใช้ การตรวจให้คะแนน และการแปลผล และเพื่อให้นักเรียนใช้โปรแกรมฯ ช่วยในการรู้จักตนเอง และรู้ผลการทดสอบทันทีหลังการทดสอบ โปรแกรมแบบสำรวจ เพื่อการแนะแนว ประกอบด้วย 1.  แบบตรวจสอบปัญหาในการเรียนและชีวิต สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา (ป.4-6) และสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) เพื่อให้ครูอาจารย์เข้าใจ สภาพปัญหาของผู้เรียนด้านสุขภาพและ ร่างกาย สุขภาพจิต สังคม การเรียน บ้านและครอบครัว 2. แบบวัดแววอาชีพ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) เพื่อให้นักเรียนมีแนวทางในการวางแผนการศึกษาต่อให้เหมาะสมกับความต้องการ ความสนใจ ความสามารถ และบุคลิกภาพ รวมทั้งมีแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต…

Read More