career-test-keyvisual-top

ทดสอบแบบวัดความถนัดทางอาชีพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีข้อมูล ดังนี้

แบบวัดความถนัดทางอาชีพฯ สามารถพยากรณ์ว่า นักเรียนเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แล้วสามารถเรียนอาชีพอะไรเหมาะสมที่สุด หรือไปประกอบอาชีพอะไรเหมาะสมที่สุด ข้อมูลที่ได้จะเป็นแนวทางในการเลือกศึกษาต่อด้านวิชาชีพ 10 กลุ่มงานอาชีพ ได้แก่ วิชาการ (รวม) วิชาการ (วิทย์-คณิต) วิชาการ (ศิลป์-ภาษา) กีฬา นาฏศิลป์-ดนตรี พาณิชยกรรม คหกรรม อุตสาหกรรม ศิลปกรรม และเกษตรกรรม

นักเรียนสามารถทดสอบความถนัดทางอาชีพและทราบผลการทดสอบได้บนเว็บไซต์ของ สพฐ. -> คลิกที่นี่

คุณครูสามารถดาวน์โหลดคู่มือต่างๆ ได้จากลิงค์ด้านล่างนี้