การขับเคลื่อนนโยบาย “การแนะแนวการศึกษาและอาชีพเพื่อการมีงานทํา

การขับเคลื่อนนโยบาย “การแนะแนวการศึกษาและอาชีพเพื่อการมีงานทํา

กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายการเพิ่มสัดส่วนของผู้เรียนสายอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ เป็น 51 : 49 ภายในปี 2558…

Read More
ข้อคิดในการเลือกแนวทางการศึกษาต่อ

ข้อคิดในการเลือกแนวทางการศึกษาต่อ

ข้อคิดในการเลือกแนวทางการศึกษาต่อ โดย นางสาวชุลีกร โชติดี นักวิชาการศึกษา กลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา…

Read More
โปรแกรมแบบสำรวจเพื่อการแนะแนว (พ.ศ.2548)

โปรแกรมแบบสำรวจเพื่อการแนะแนว (พ.ศ.2548)

โปรแกรมแบบสำรวจเพื่อการแนะแนว (พ.ศ.2548) เป็นโปรแกรมที่รวมแบบตรวจสอบปัญหาในการเรียนและชีวิต และ แบบวัดแววอาชีพ สำหรับ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น…

Read More