document-keyvisual-top

เอกสารนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC:Youth Counselor

ใครนำทาง (YC)-สำนักวิชาการฯ-2553
รหัสลับความสำเร็จนักเรียน YC-สำนักวิชาการฯ-2553
หลักสูตรการฝึกอบรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Couselor _ YC)
หลักสูตรฝึกอบรมครูแนะแนว-สำนักวิชาการฯ-2553
หลักสูตรฝึกอบรมครูที่ปรึกษา-สำนักวิชาการฯ-2553
หลักสูตรฝึกอบรมบุคลากรทางการศึกษา-สำนักวิชาการฯ-2553
ทำเนียบ YC จุดอุดรธานี

เครื่องมือทางการแนะแนว

คู่มือการใช้แบบวัดแววอาชีพ สำหรับนักเรียน ม.1-3-กรมวิชาการ 2545
แบบวัดแววอาชีพ สำหรับนักเรียน ม.1-3-กรมวิชาการ 2545

เอกสารกิจกรรมแนะแนว

แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ตามหลักสูตร 2551 ชั้น ม 6-สำนักวิชาการฯ-2555
แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ตามหลักสูตร 2551 ชั้น ม 5-สำนักวิชาการฯ-2555
แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ตามหลักสูตร 2551 ชั้น ม 4-สำนักวิชาการฯ-2555
แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ตามหลักสูตร 2551 ชั้น ม 3-สำนักวิชาการฯ-2555
แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ตามหลักสูตร 2551 ชั้น ม 2-สำนักวิชาการฯ-2555
แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ตามหลักสูตร 2551 ชั้น ม 1-สำนักวิชาการฯ-2555
แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ตามหลักสูตร 2551 ชั้น ป 6-สำนักวิชาการฯ-2555
แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ตามหลักสูตร 2551 ชั้น ป 5-สำนักวิชาการฯ-2555
แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ตามหลักสูตร 2551 ชั้น ป 4-สำนักวิชาการฯ-2555
แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ตามหลักสูตร 2551 ชั้น ป 3-สำนักวิชาการฯ-2555
แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ตามหลักสูตร 2551 ชั้น ป 2-สำนักวิชาการฯ-2555
แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ตามหลักสูตร 2551 ชั้น ป 1-สำนักวิชาการฯ-2555
แนวการจัดกิจกรรมแนะแนว ตามหลักสูตร 2551-สำนักวิชาการฯ-2555
คู่มือวางแผนการเรียน ชีวิต และอาชีพ สำหรับช่วงชั้นที่ 1-กรมวิชาการ-2546
คู่มือวางแผนการเรียน ชีวิต และอาชีพ สำหรับช่วงชั้นที่ 2-กรมวิชาการ-2546

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการแนะแนว เอกสารราชการ

เอกสารขับเคลื่อนกิจกรรมแนะแนวอาชีพ
แนวทางการจัดทำหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนพื้นฐานอาชีพฯ-สำนักวิชาการฯ-2555
กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดระบบงานและกิจกรรมในการแนะแนว-2548
Coaching ศูนย์แนะแนวต้นแบบประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
การวางแผนการปฏิบัติงานของศูนย์แนะแนวต้นแบบ ศน.สมบัติ เนตรสว่าง
แผนยุทธศาสตร์การแนะแนวระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ-สำนักวิชาการฯ-2554
สภาพความสำเร็จ การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแนะแนว/บุคลากรทางการแนะแนว ระหว่างวันที่ 7-10 เมษายน 2557

หลักสูตรการอบรมครูแนะแนวและบุคลากรทางการแนะแนว “การแนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานทำ” โดย สวก. และสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย
การเตรียมความพร้อมของผู้เรียนเพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานในประชาคมอาเซียน โดย ดร.วัชลัศมิ์ ลีละวัฒน์ ITD.
ชีวิตและอาชีพ โดย อ วีระ อุสาหะ
ทฤษฎีพื้นฐานเพื่อการแนะแนวอาชีพ โดย ดร นิรนาท แสนสา ส่วนที่ 1
ทฤษฎีพื้นฐานเพื่อการแนะแนวอาชีพ โดย ดร นิรนาท แสนสา ส่วนที่ 2
ทฤษฎีพื้นฐานเพื่อการแนะแนวอาชีพ โดย ดร นิรนาท แสนสา ส่วนที่ 3
ทฤษฎีพื้นฐานเพื่อการแนะแนวอาชีพ โดย ดร นิรนาท แสนสา ส่วนที่ 4
ทฤษฎีพื้นฐานเพื่อการแนะแนวอาชีพ โดย ดร นิรนาท แสนสา ส่วนที่ 5
การจัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานทำ โดย อ.เกรียงศักดิ์ คัมภิรา ส่วนที่ 1
การจัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานทำ โดย อ.เกรียงศักดิ์ คัมภิรา ส่วนที่ 2
การจัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานทำ โดย อ.เกรียงศักดิ์ คัมภิรา ส่วนที่ 3
โจทย์ท้าทายครูแนะแนว โดย อ วิภา เกตุเทพา
รู้จักงานแนะแนว โดย อ วิภา เกตุเทพา
4A Model โดย อ วิภา เกตุเทพา
ปัจจัยส่งเสริมการจัดกิจกรรมแนะแนว โดย อ วิภา เกตุเทพา
รู้จักหลักสูตรศูนย์ สว2 โดย อ วิภา เกตุเทพา
ประเภทของสื่อที่ใช้ประกอบการแนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานทำ โดย อ.ณัชชา หลำแสงกุล ส่วนที่ 1
ประเภทของสื่อที่ใช้ประกอบการแนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานทำ โดย อ.ณัชชา หลำแสงกุล ส่วนที่ 2
คู่มือทดสอบฯ ออนไลน์ โดย อ.ณัชชา หลำแสงกุล
การขับเคลื่อนนโยบายแนะแนวการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ โดย ดร.อวยชัย ศรีตระกูล
กลไกสู่ความสำเร็จในการสร้างเครือข่ายแนะแนวอาชีพ โดย ดร.มัธยม เรืองแสน และ อ ลดาวัลย์ ขุมคำ
ร่าง มาตรฐานการแนะแนว โดย รศ.ดร.นงลักษณ์ ประเสริฐ และ อ วิไลวรรณ ใจแก้ว
roadmap การเพิ่มปริมาณผู้เรียนอาชีพ โดย อ สมบัติ เนตรสว่าง
ทำเนียบอบรมครูแนะแนว-เชียงใหม่-จุดที่ 1

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแนะแนว/บุคลากรทางการแนะแนว ระหว่างวันที่ 20-23 เมษายน 2557

หลักสูตรการอบรมครูแนะแนวและบุคลากรทางการแนะแนว “การแนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานทำ” โดย สวก. และสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย
การเตรียมความพร้อมของผู้เรียนเพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานประชาคมอาเซียน โดย นายวิมล ปั้นคง
ทฤษฎีพื้นฐานเพื่อการแนะแนวอาชีพ โดย ดร นิรนาท แสนสา ส่วนที่ 1
ทฤษฎีพื้นฐานเพื่อการแนะแนวอาชีพ โดย ดร นิรนาท แสนสา ส่วนที่ 2
ทฤษฎีพื้นฐานเพื่อการแนะแนวอาชีพ โดย ดร นิรนาท แสนสา ส่วนที่ 3
ทฤษฎีพื้นฐานเพื่อการแนะแนวอาชีพ โดย ดร นิรนาท แสนสา ส่วนที่ 4
ทฤษฎีพื้นฐานเพื่อการแนะแนวอาชีพ โดย ดร นิรนาท แสนสา ส่วนที่ 5
แนวทางการพัฒนาตนสู่บุคลากรแนะแนวมืออาชีพ โดย รศ.ดร.เรียม ศรีทอง
การจัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานทำ โดย อ.เสาวคนธ์ นาจาน ส่วนที่ 1
การจัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานทำ โดย อ.เสาวคนธ์ นาจาน ส่วนที่ 2
การจัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานทำ โดย อ.เสาวคนธ์ นาจาน ส่วนที่ 3
โจทย์ท้าทายครูแนะแนว โดย อ วิภา เกตุเทพา
รู้จักงานแนะแนว โดย อ วิภา เกตุเทพา
4A Model โดย อ วิภา เกตุเทพา
ปัจจัยส่งเสริมการจัดกิจกรรมแนะแนว โดย อ วิภา เกตุเทพา
รู้จักหลักสูตรศูนย์ สว2 โดย อ วิภา เกตุเทพา
การขับเคลื่อนนโยบายแนะแนวการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ โดย ดร.มัธยม เรืองแสน และดร.อวยชัย ศรีตระกูล
กลไกสู่ความสำเร็จในการสร้างเครือข่ายแนะแนวอาชีพ โดย ดร.มัธยม เรืองแสน
ร่าง มาตรฐานการแนะแนว โดย รศ.ดร.นงลักษณ์ ประเสริฐ และ อ วิไลวรรณ ใจแก้ว
roadmap การเพิ่มปริมาณผู้เรียนอาชีพ โดย อ วีรศักดิ์ ศรีสังข์ และ อ พิชญ์มณฑน์ ลีกำเนิดไทย
ทำเนียบผู้เข้าประชุม-อุบลราชธานี-จุดที่ 2

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแนะแนว/บุคลากรทางการแนะแนว ระหว่างวันที่ 28 เมษายน-1 พฤษภาคม 2557

หลักสูตรการอบรมครูแนะแนวและบุคลากรทางการแนะแนว “การแนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานทำ” โดย สวก. และสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย
ความต้องการกำลังคนสายอาชีพและแนวทางเพิ่มกำลังคนตามความต้องการตลาดแรงงาน โดย นายชัยวุฒิ บุญวิวัฒนาการ
การเตรียมความพร้อมของผู้เรียนเพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานประชาคมอาเซียน โดย นายวิมล ปั้นคง
ชีวิตและอาชีพ โดย อ.วีระ อุสาหะ
ทฤษฎีพื้นฐานเพื่อการแนะแนวอาชีพ โดย ดร นิรนาท แสนสา ส่วนที่ 1
ทฤษฎีพื้นฐานเพื่อการแนะแนวอาชีพ โดย ดร นิรนาท แสนสา ส่วนที่ 2
ทฤษฎีพื้นฐานเพื่อการแนะแนวอาชีพ โดย ดร นิรนาท แสนสา ส่วนที่ 3
ทฤษฎีพื้นฐานเพื่อการแนะแนวอาชีพ โดย ดร นิรนาท แสนสา ส่วนที่ 4
ทฤษฎีพื้นฐานเพื่อการแนะแนวอาชีพ โดย ดร นิรนาท แสนสา ส่วนที่ 5
แนวทางการพัฒนาตนสู่บุคลากรแนะแนวมืออาชีพ โดย รศ.ดร.เรียม ศรีทอง
การจัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานทำ โดย อ.เกรียงศักดิ์ คัมภิรา ส่วนที่ 1
การจัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานทำ โดย อ.เกรียงศักดิ์ คัมภิรา ส่วนที่ 2
การจัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานทำ โดย อ.เกรียงศักดิ์ คัมภิรา ส่วนที่ 3
โจทย์ท้าทายครูแนะแนว โดย อ วิภา เกตุเทพา
รู้จักงานแนะแนว โดย อ วิภา เกตุเทพา
4A Model โดย อ วิภา เกตุเทพา
ปัจจัยส่งเสริมการจัดกิจกรรมแนะแนว โดย อ วิภา เกตุเทพา
รู้จักหลักสูตรศูนย์ สว2 โดย อ วิภา เกตุเทพา
การขับเคลื่อนนโยบายแนะแนวการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ โดย ดร.มัธยม เรืองแสน และดร.อวยชัย ศรีตระกูล
กลไกสู่ความสำเร็จในการสร้างเครือข่ายแนะแนวอาชีพ โดย ดร.มัธยม เรืองแสน และ อ ลดาวัลย์ ขุมคำ
ร่าง มาตรฐานการแนะแนว โดย รศ.ดร.นงลักษณ์ ประเสริฐ และ อ วิไลวรรณ ใจแก้ว
roadmap การเพิ่มปริมาณผู้เรียนอาชีพ โดย อ สมบัติ เนตรสว่าง
ทำเนียบผู้เข้าประชุม-หาดใหญ่-จุดที่3

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแนะแนว/บุคลากรทางการแนะแนว ระหว่างวันที่ 5-8 พฤษภาคม 2557

หลักสูตรการอบรมครูแนะแนวและบุคลากรทางการแนะแนว “การแนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานทำ” โดย สวก. และสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย
ความต้องการกำลังคนสายอาชีพและแนวทางเพิ่มกำลังคนตามความต้องการตลาดแรงงาน โดย ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล
การเตรียมความพร้อมของผู้เรียนเพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานประชาคมอาเซียน โดย นายสดุดี วงศ์เกียรติขจร
ชีวิตและอาชีพ โดย อ วีระ อุสาหะ
ทฤษฎีพื้นฐานเพื่อการแนะแนวอาชีพ โดย ดร นิรนาท แสนสา ส่วนที่ 1
ทฤษฎีพื้นฐานเพื่อการแนะแนวอาชีพ โดย ดร นิรนาท แสนสา ส่วนที่ 2
ทฤษฎีพื้นฐานเพื่อการแนะแนวอาชีพ โดย ดร นิรนาท แสนสา ส่วนที่ 3
ทฤษฎีพื้นฐานเพื่อการแนะแนวอาชีพ โดย ดร นิรนาท แสนสา ส่วนที่ 4
ทฤษฎีพื้นฐานเพื่อการแนะแนวอาชีพ โดย ดร นิรนาท แสนสา ส่วนที่ 5
แนวทางการพัฒนาตนสู่บุคลากรแนะแนวมืออาชีพ โดย รศ.ดร.เรียม ศรีทอง
การจัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานทำ โดย อ.เกรียงศักดิ์ คัมภิรา ส่วนที่ 1
การจัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานทำ โดย อ.เกรียงศักดิ์ คัมภิรา ส่วนที่ 2
การจัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานทำ โดย อ.เกรียงศักดิ์ คัมภิรา ส่วนที่ 3
โจทย์ท้าทายครูแนะแนว โดย อ วิภา เกตุเทพา
รู้จักงานแนะแนว โดย อ วิภา เกตุเทพา
4A Model โดย อ วิภา เกตุเทพา
ปัจจัยส่งเสริมการจัดกิจกรรมแนะแนว โดย อ วิภา เกตุเทพา
รู้จักหลักสูตรศูนย์ สว2 โดย อ วิภา เกตุเทพา
ประเภทของสื่อที่ใช้ประกอบการแนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานทำ โดย อ.ณัชชา หลำแสงกุล ส่วนที่ 1
ประเภทของสื่อที่ใช้ประกอบการแนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานทำ โดย อ.ณัชชา หลำแสงกุล ส่วนที่ 2
คู่มือทดสอบฯ ออนไลน์ โดย อ.ณัชชา หลำแสงกุล
การขับเคลื่อนนโยบายแนะแนวการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ โดย ดร.อวยชัย ศรีตระกูล
กลไกสู่ความสำเร็จในการสร้างเครือข่ายแนะแนวอาชีพ โดย ดร.มัธยม เรืองแสน
ร่าง มาตรฐานการแนะแนว โดย รศ.ดร.นงลักษณ์ ประเสริฐ และ อ วิไลวรรณ ใจแก้ว
roadmap การเพิ่มปริมาณผู้เรียนอาชีพ โดย อ สมบัติ เนตรสว่าง
ทำเนียบผู้เข้าประชุม-ปทุมธานี-จุดที่ 4

การประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์แนะแนวประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งด้านการแนะแนวอาชีพ ระหว่างวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ

คุณลักษณะของครูและนักเรียนในศตวรรษที่ 21 โดย ดร.อ่องจิต เมธยะประภาส รองเลขาธิการ กพฐ.
ศูนย์แนะแนวต้นแบบ สพม.เขต 20 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ จังหวัดอุดรธานี
ผลการดำเนินงาน ศูนย์แนะแนวต้นแบบ สพม.เขต 20 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ จังหวัดอุดรธานี
ศูนย์แนะแนวต้นแบบ สพม.เขต 39 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก ส่วนที่ 1
ศูนย์แนะแนวต้นแบบ สพม.เขต 39 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก ส่วนที่ 2
ศูนย์แนะแนวต้นแบบ สพม.เขต 39 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก ส่วนที่ 3
ศูนย์แนะแนวต้นแบบ สพม.เขต 39 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก ส่วนที่ 4
ศูนย์แนะแนวต้นแบบ สพม.เขต 39 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก ส่วนที่ 5
ศูนย์แนะแนวต้นแบบ สพม.เขต 39 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก ส่วนที่ 6
ศูนย์แนะแนวต้นแบบ สพม.เขต 39 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก ส่วนที่ 7
ศูนย์แนะแนวต้นแบบ สพม.เขต 39 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก ส่วนที่ 8
ศูนย์แนะแนวต้นแบบ สพม.เขต 29 โรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราชธานี
ศูนย์แนะแนวต้นแบบ สพม.เขต 10 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ส่วนที่ 1
ศูนย์แนะแนวต้นแบบ สพม.เขต 10 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ส่วนที่ 2
ศูนย์แนะแนวต้นแบบ สพม.เขต 10 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ส่วนที่ 3
ศูนย์แนะแนวต้นแบบ สพม.เขต 10 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ส่วนที่ 4
ศูนย์แนะแนวต้นแบบ สพม.เขต 10 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ส่วนที่ 5
ศูนย์แนะแนวต้นแบบ สพม.เขต 10 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ส่วนที่ 6
ศูนย์แนะแนวต้นแบบ สพม.เขต 10 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ส่วนที่ 7
ศูนย์แนะแนวต้นแบบ สพม.เขต 10 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ส่วนที่ 8
ศูนย์แนะแนวต้นแบบ สพม.เขต 10 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ส่วนที่ 9
ศูนย์แนะแนวต้นแบบ สพม.เขต 27 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย จังหวัดร้อยเอ็ด
ศูนย์แนะแนวต้นแบบ สพม.เขต 35 โรงเรียนลำปางกัลยาณี จังหวัดลำปาง ส่วนที่ 1
ศูนย์แนะแนวต้นแบบ สพม.เขต 35 โรงเรียนลำปางกัลยาณี จังหวัดลำปาง ส่วนที่ 2
ศูนย์แนะแนวต้นแบบ สพม.เขต 35 โรงเรียนลำปางกัลยาณี จังหวัดลำปาง ส่วนที่ 3
ศูนย์แนะแนวต้นแบบ สพม.เขต 35 โรงเรียนลำปางกัลยาณี จังหวัดลำปาง ส่วนที่ 4
ศูนย์แนะแนวต้นแบบ สพม.เขต 35 โรงเรียนลำปางกัลยาณี จังหวัดลำปาง ส่วนที่ 5
ศูนย์แนะแนวต้นแบบ สพม.เขต 35 โรงเรียนลำปางกัลยาณี จังหวัดลำปาง ส่วนที่ 6
ศูนย์แนะแนวต้นแบบ สพม.เขต 35 โรงเรียนลำปางกัลยาณี จังหวัดลำปาง ส่วนที่ 7
ศูนย์แนะแนวต้นแบบ สพม.เขต 35 โรงเรียนลำปางกัลยาณี จังหวัดลำปาง ส่วนที่ 8
ศูนย์แนะแนวต้นแบบ สพม.เขต 17 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ส่วนที่ 1
ศูนย์แนะแนวต้นแบบ สพม.เขต 17 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ส่วนที่ 2
ศูนย์แนะแนวต้นแบบ สพม.เขต 17 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ส่วนที่ 3
ศูนย์แนะแนวต้นแบบ สพม.เขต 17 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ส่วนที่ 4
ศูนย์แนะแนวต้นแบบ สพม.เขต 17 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ส่วนที่ 5
ศูนย์แนะแนวต้นแบบ สพม.เขต 17 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ส่วนที่ 6
ศูนย์แนะแนวต้นแบบ สพม.เขต 11 โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร
ศูนย์แนะแนวต้นแบบ สพม.เขต 1 โรงเรียนสตรีวิทยา 2 กทม. ส่วนที่ 1
ศูนย์แนะแนวต้นแบบ สพม.เขต 1 โรงเรียนสตรีวิทยา 2 กทม. ส่วนที่ 2
ศูนย์แนะแนวต้นแบบ สพม.เขต 1 โรงเรียนสตรีวิทยา 2 กทม. ส่วนที่ 3
ศูนย์แนะแนวต้นแบบ สพม.เขต 1 โรงเรียนสตรีวิทยา 2 กทม. ส่วนที่ 4
ศูนย์แนะแนวต้นแบบ สพม.เขต 1 โรงเรียนสตรีวิทยา 2 กทม. ส่วนที่ 5
ศูนย์แนะแนวต้นแบบ สพม.เขต 1 โรงเรียนสตรีวิทยา 2 กทม. ส่วนที่ 6
ศูนย์แนะแนวต้นแบบ สพม.เขต 1 โรงเรียนสตรีวิทยา 2 กทม. ส่วนที่ 7
ศูนย์แนะแนวต้นแบบ สพม.เขต 1 โรงเรียนสตรีวิทยา 2 กทม. ส่วนที่ 8
สรุปศูนย์แนะแนว 10 โรงเรียน
การแนะแนวอาชีพ โดย อ.วัฒนา คล่องดี และ อ.ปรานอม ประทีปทวี
การบริหารจัดการแนะแนวอย่างมีคุณภาพ โดย อ.วัฒนา คล่องดี
การพัฒนาคุณภาพงานแนะแนว โดยความร่วมมือ สพม. กับ ศูนย์แนะแนว
(ตัวอย่าง) เกณฑ์คุณภาพงานแนะแนว สพม.
แหล่งทุนรัฐบาลเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ โดย ศูนย์จัดการศึกษาในต่างประเทศและบริหารความรู้ สำนักงาน ก.พ. ส่วนที่ 1
แหล่งทุนรัฐบาลเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ โดย ศูนย์จัดการศึกษาในต่างประเทศและบริหารความรู้ สำนักงาน ก.พ. ส่วนที่ 2
แหล่งทุนรัฐบาลเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ โดย ศูนย์จัดการศึกษาในต่างประเทศและบริหารความรู้ สำนักงาน ก.พ. ส่วนที่ 3
การพัฒนาเครือข่ายนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา โดย รศ.กรกฎา นักคิ้ม